Aktívne občianstvo (Participácia)

V rámci práce s mládežou pod pojmom participácia rozumieme aktívne zapájanie sa mladých ľudí do diania okolo nich. Žiacke školské rady alebo rôzne mládežnícke projekty sú len dva príklady toho, ako si môžu mladí ľudia prakticky vyskúšať nástroje demokracie a ovplyvňovania svojho okolia.

Aktívna participácia mladých je veľmi žiadúca nielen kvôli zvýšeniu ich zamestnateľnosti po ukončení školy. Prakticky ktorákoľvek oblasť činnosti uprednostňuje rozhľadených mladých ľudí, ktorí konštruktívne využívajú možnosti modernej spoločnosti a sami vytvárajú nové.

Z pozície pracovníkov, ktorí mnoho rokov pracujú s mládežou vieme, že jedným z najlepších nástrojov učenia mladých aktívnemu občianstvu je neformálne vzdelávanie. Vzdelávací program Berte nás vážne je ideálnym partnerom pre rozvoj participácie mladých.

 

foto: youthpolicy.org

foto: youthpolicy.org