Obsah vzdelávacieho workshopu “PREVENCIE ZÁVISLOSTÍ”

ŠIKANOVANIE

Problémy s agresivitou, zvládanie agresivity, ako sa brániť pred šikanovaním.

DROGY, ALKOHOL, FAJČENIE

Drogová problematika. Drogy a preventívne pôsobenie.
Preventívne pôsobenie v oblasti alkoholizmu užívania alkoholu deťmi a mládežou.
Informácie o negatívnych účinkoch fajčenia.

NE/BEZPEČNÝ INTERNET

Osvojenie si zručností bezpečného používania počítača a internetu. Kyberšikanovanie.

KULTY A SEKTY

Prevencia závislostí na kultoch. Rozdiely medzi zhubnou sektou a cirkvou.