Workshopy

puzzle3Workshopy programu Berte nás vážne majú prevažne charakter neformálneho vzdelávania a vychádzajú z bohatých skúseností našich pracovníkov. Je možné prezentovať ich vo Vašej škole či obci jednotlivo, alebo aj v bloku s inými témami.

 

 

    P R E   Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 8  / 1 9

 

päsť z ľudí-maléWORKSHOP: NACIONALIZMUS – cesta porozumenia či násilia?
CIEĽ: Chápať odlišnosť občianskeho vlastenectva od extrémnych foriem nacionalizmu; chápať dôležitosť občianskych princípov a ľudských práv pre mier a prosperitu spoločnosti; vnímať formy a následky extrémneho nacionalizmu
METÓDY: prednáška, skupinová práca, prípadová štúdia, diskusia
ROZSAH: 60 – 120 minút, podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: max. 25 účastníkov od 17 rokov

 

mýty a fakty

WORKSHOP: MÝTY A FAKTY… prečo niekedy veríme neovereným informáciám
CIEĽ: Chápať pojem mýtus; uvedomovať si rozdiely medzi mýtmi, fabuláciami a faktami; chápať, čo nás vedie k tomu, že niekedy veríme nepravdám; poznať nástroje a prístupy overovania si informácií; uvedomovať si, ako to, čomu veríme, ovplyvňuje náš život a svet.
METÓDY: prezentácia informácií, video, diskusia, individuálna a skupinová práca
ROZSAH: 60 – 120 minút, podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: max. 25 účastníkov od 16 rokov

 

svet,slovenskoWORKSHOP: SVET, SLOVENSKO A NÁŠ KRAJ – otázky a odpovede
CIEĽ: Prostredníctvom predstavenia zaujímavostí z miest účastníkov a kvízových otázok o našom kraji a zo spoločenskej hry „Svet – otázky a odpovede“ rozšíriť všeobecný prehľad účastníkov o informácie o Banskobystrickom kraji, Slovensku a zo svetovej histórie, kultúry, prírody, športu a iných oblastí.
METÓDY: práca v skupinách, individuálna práca, súťaž, kvíz
ROZSAH: 45 – 90 minút, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Aktivita má zábavno-náučný charakter, trieda súťaží v 5 – 6 družstvách, družstvá odpovedajú na otázky, ktoré sú náhodne vyberané. Súťaž možno využiť v prípade náhradného vyučovania.

 

O S V E D Č E N É   W O R K S H O P Y  Z   N A Š E J  P O N U K Y :

 

gener.rozdiel-uprAWORKSHOP: ABECEDA GENERÁCIÍ … dôvody rozdielov a ne/porozumenia medzi generáciami
CIEĽ: Chápať pojem generácia, porozumieť rozdielnosti generácií, uvedomovať si nutnosť a príčiny rozdielov, oceňovať generačné rozdiely v nazeraní na svet.
METÓDY: prezentácia informácií, video, diskusia, individuálna a skupinová práca
ROZSAH: 2 vyučovacie hodiny, resp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: workshop je vhodný aj pre pedagógov

 

WORKSHOP: AKO KOMUNIKUJEME?People-Talking-Profile-Image
CIEĽ: Prakticky si vyskúšať rôzne spôsoby komunikácie, spoznať čo všetko tvorí a ovplyvňuje našu komunikáciu, pochopiť príčiny vzniku bariér v komunikácii.
METÓDY: brainstorming, diskusia, zážitkové a interaktívne metódy
ROZSAH: cca 60 minút až 120 minút, podľa dohody

 

i_dislike_youWORKSHOP: BEZ NENÁVISTI
CIEĽ: Vedieť rozlíšiť podoby nenávistného vyjadrovania na internete. Poznať možnosti riešenia a vyhľadania pomoci, ak sa stanete obeťou alebo svedkom nenávistného vyjadrovania.
METÓDY: brainstorming, diskusia, zážitkové a interaktívne metódy
ROZSAH: cca 60 minút až 120 minút, podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: kliknite tu

 

WORKSHOP: BEZ VÁS TO NEJDE  – pre koordinátorov žiackej školskej rady bez vás to nejde - dôležitosť učiteľa(pedagógov)
CIEĽ: predstaviť agendu a možnosti žiackej školskej rady (ŽŠR), poslanie a role koordinátora, zistiť situáciu v rade na škole, metodicky usmerniť jej činnosť a poskytnúť návody na efektívnu prácu v ŽŠR.
METÓDY: práca v skupinách, individuálna práca, diskusia, krátke prednášky, prezentácia
ROZSAH: 5 hodín, príp. podľa dohody

 

WORKSHOP: DEŇ SO ŽIACKOU RADOUžiaci
CIEĽ: predstaviť agendu a možnosti žiackej školskej rady (ŽŠR), úlohu a roly koordinátora ŽŠR – pedagóga, zistiť situáciu v rade na škole, metodicky usmerniť jej činnosť a poskytnúť návody na efektívnu prácu v ŽŠR.
METÓDY: práca v skupinách, individuálna práca, diskusia, krátke prednášky, prezentácia
ROZSAH: 5 hodín, príp. podľa dohody

 

WORKSHOP: DOBROVOĽNÍCTVO – SKÚSENOSŤ NA NEZAPLATENIE dobrovolnictvo
CIEĽ: Predstaviť dobrovoľníctvo ako nástroj pozitívnej zmeny a zároveň zdroj cenných skúseností pre život. Objasniť hodnotu dobrovoľníckych aktivít pre mladých ľudí a spoločnosť. Oboznámiť sa s prínosom dobrovoľníctva pre budúce zamestnanie, štúdium, či cestovanie.
METÓDY: diskusia, prezentácia informácií, individuálna a skupinová práca, rolové hry, rozprávanie
ROZSAH: 1 – 2 vyučovacie hodiny, podľa dohody

 

WORKSHOP: EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA, EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY 
CIEĽ: Pochopiť prínos medzinárodného dobrovoľníctva, pracovného pobytu v zahraničí a interkultúrneho učenia pre spoločnosť a život mladého človeka. Oboznámiť sa s možnosťami najlepšie zabezpečených programov zahraničného dobrovoľníctva mladých ľudí.
METÓDY: rozprávanie, interaktívne aktivity na priblíženie interkultúrneho učenia, svedectvá dobrovoľníkov, diskusia, prezentácia informácií
ROZSAH: cca 45 minút až 120 minút, podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: www.dobrovolnici.eu

 

WORKSHOP: FAREBNÝ SVETz_narodov_hoc_sme_roznych
CIEĽ: Oboznámiť sa s pojmami a aspektmi multikultúrnej výchovy. Rozvíjať schopnosti pochopenia odlišnej kultúry, odlišného životného štýlu a rešpektovania faktu kultúrnej rozmanitosti.
METÓDY: brainstorming, diskusia, hranie rolí.
ROZSAH: 90 – 120  min.

 

WORKSHOP: INTERNET – DOBRÝ RADCA ČI ZLÝ PÁN?… sociálne siete versus ľudské práva a slobody
CIEĽ: rozšíriť vedomosti o kyberšikane, vyvolať emocionálny zážitok prostredníctvom aktivít zameraných na tému kyberšikany, pochopiť prežívanie a správanie obete kyberšikany.
METÓDY: brainstorming, skupinová práca, premietanie filmu, diskusia, hranie rolí
ROZSAH: 180 minút, príp. podľa dohody

 

WORKSHOP: JE TO NA TEBEje to na tebe
CIEĽ: Motivovať k rozvíjaniu svojich osobnostných a sociálnych kompetencií. Poukázať na dôležitosť plánovania svojho rozvoja a potrebu celoživotného vzdelávania. Zistiť svoje silné a slabé stránky, ktoré sú užitočné návyky pre osobnostný rast, ako si strážiť svoj čas.
METÓDY: individuálna a skupinová práca, reflexia, diskusia
ROZSAH: 90 – 120 minút

 

BarbakanWORKSHOP: KADE – TADE PO BYSTRICI…
CIEĽ: Predstaviť najzaujímavejšie miesta historického centra Banskej Bystrice, prejsť trasu Barbakan – Matejov dom – Lazovná ulica – Horná Strieborná ulica – Námestie SNP a areál Pamätníka SNP. Poskytnúť informácie o pamiatkach na uvedenej trase. V prípade záujmu sa môže po prehliadke uskutočniť súťaž o Banskej Bystrici.
METÓDY: exkurzia, výklad, súťaž
ROZSAH: 120 min, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Aktivita môže byť súčasťou poznávania mesta  pre nových žiakov na SŠ v Banskej Bystrici, alebo súčasťou exkurzie/výletu do Banskej Bystrice.

 

kin_ball-aWORKSHOP: KIN-BALL
CIEĽ: Realizovať ukážky športovej hry Kin-Ball, prípadne poskytnúť pomoc pri organizovaní turnajov tejto hry.
METÓDY: demonštrácia, ukážka hry, napodobňovanie
ROZSAH: cca 90 minút, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: ukážka športu: https://www.youtube.com/watch?v=PvlrLdHpY_U

 

médiáWORKSHOP: MEDIÁLNA VÝCHOVA
CIEĽ: Vysvetliť základné pojmy: mediálna výchova, mediálne kompetencie, reklama a slogan. Pochopiť rozdiel ako pracujú seriózne médiá a bulvár. Vytvoriť krátky reklamný text na základe vylosovaného obrázka, vytvoriť reklamný slogan, priradiť konkrétny reklamný slogan k danej reklame
METÓDY: brainstorming, skupinová práca, krátke teoretické vstupy, prezentácia, aktivity
ROZSAH: jedna resp. dve vyučovacie hodiny, max. 30 žiakov
ĎALŠIE INFORMÁCIE: vhodné pre I. a II. ročník SŠ.

 

neverbalna komunikacia-rec telaWORKSHOP: NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA, REČ TELA
CIEĽ: Poznať dôležitosť neverbálnej komunikácie a reči tela v prejave človeka. Rozlíšiť stimuly a bariéry neverbálnej komunikácie a reči tela vo vzájomnej komunikácii.
METÓDY: brainstorming, diskusia, skupinová práca, lámače ľadov
ROZSAH: 90 – 120 minút, podľa dohody

 

neformalny_workshopWORKSHOP: NFV – SKRATKA ALEBO VÝZVA?
CIEĽ: Zažiť aktivity neformálneho vzdelávania, pochopiť prínos neformálneho vzdelávania pre osobnostný rast mladého človeka, oboznámiť sa s aktuálnymi príležitosťami neformálneho vzdelávania (rôzne ponuky aktivít NFV).
METÓDY: brainstorming, diskusia, zážitkové a interaktívne metódy
ROZSAH: cca 60 minút až 120 minút, podľa dohody

 

WORKSHOP: NIKTO NIE JE NA PREDAJšk_nikto nie je na predaj
CIEĽ: Oboznámiť sa s mechanizmom a charakteristickými znakmi obchodovania s ľuďmi. Prostredníctvom interaktívnych aktivít sa dozvedieť ako predchádzať riziku stať sa obchodovanou osobou. Ako sa správať, kde hľadať pomoc, ak sa stanete obeťou.
METÓDY: premietanie filmu, diskusia, hranie rolí, práca v menších skupinách.
ROZSAH: 90 – 120  min.

 

WORKSHOP: PÁRTY S PARTICIPÁCIOU participácia
CIEĽ: workshop o participácii mladých ľudí na živote školy a miestnej komunity s možnosťou vytvoriť priestor na diskusiu a podporu participácie mládeže na spoločenskom a verejnom živote kraja prostredníctvom stretnutia so zástupcami krajskej a miestnej samosprávy a aktívnymi mladými ľuďmi
METÓDY: individuálna a skupinová práca, diskusia, brainstorming, krátke prednášky s teóriou
ROZSAH: 5 – 6 hodín

 

WORKSHOP: PREVENCIE ZÁVISLOSTÍwolf_sheepsclothing
CIEĽ: Preventívne pôsobiť voči sociálnopatologickým javom (šikanovanie, látkové závislosti, nebezpečný internet, kulty a sekty)
METÓDY: prezentácia informácií, beseda, diskusia, audio ukážky
ROZSAH: cca 60 minút až 120 minút, podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: kliknite tu

 

spoznajme saWORKSHOP: SPOZNAJME SA – adaptačno-zoznamovacie stretnutie
CIEĽ: Uľahčiť žiakom prechod zo ZŠ na SŠ, lepšie sa spoznať v novom triednom kolektíve, zažiť spoločne iné situácie než na vyučovacích hodinách, posilniť triedny kolektív neformálnymi aktivitami, zapojiť triedneho učiteľa do vybraných aktivít.
METÓDY: brainstorming, diskusia, zoznamovacie aktivity, rolové hry, tímové aktivity
ROZSAH: minimálne 5 hodín, podľa dohody aj dlhšie

 

skola konci,praca vola-1WORKSHOP: ŠKOLA KONČÍ, PRÁCA VOLÁ… alebo ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor
CIEĽ: Poskytnúť praktické rady na prípravu k pracovnému pohovoru, vedieť ako napísať životopis, motivačný list, vedieť sa pripraviť na rôzne druhy pohovorov, ovládať pravidlá business etikety, … Vhodné pre žiakov 3. a 4. ročníkov SŠ.
METÓDY: prezentácia, diskusia, práca so životopisom a motivačným listom
ROZSAH: 120 minút, príp. podľa dohody

 

WORKSHOP: TÍMOVÁ PRÁCA (TEAMWORK) teamwork
CIEĽ: zažiť tímové aktivity s následnou aplikáciou zážitku a teórie v praxi – v žiackej školskej rade, v triednom kolektíve a pod.
METÓDY: individuálna a skupinová práca, diskusia, brainstorming, krátke prednášky s teóriou, aktivity
ROZSAH: 5 hodín, príp. podľa dohody

 

W_tolerancia1WORKSHOP: TOLERANCIA – FAKT, ALEBO FIKCIA?
CIEĽ: Pochopiť pojem tolerancie v kontexte charty ľudských práv. Uviesť príklady, k akým dôsledkom môžu viesť predsudky a nerešpektovanie kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych sociálnych skupín. Rozvíjať tolerantný postoj.
METÓDY: hranie rolí, diskusia, dramatizácia.
ROZSAH: 90 – 120  min.

 

WORKSHOP: UČENIE NEMUSÍ BYŤ MUČENIE mozog
CIEĽ: predstaviť kompetenciu naučiť sa učiť sa, pomenovať učebné štýly a určiť si vhodný spôsob učenia, vyskúšať si prakticky štýly učenia a zoznámiť sa s mapou mysle, príp. s inými pomôckami efektívneho učenia
METÓDY: individuálna a skupinová práca, reflexia, diskusia, krátka teória
ROZSAH: 90 – 120 minút

 

WORKSHOP: UMENIE ARGUMENTÁCIEumenie argumentacie
CIEĽ: Naučiť sa pravidlá dialógu a argumentácie. Vyskúšať si argumentačné cvičenia.
Aktivita vhodná pre kolektív žiackej školskej rady na SŠ, ale aj pre triedne kolektívy.
METÓDY: práca v skupinách, individuálna práca, diskusia, krátke teoretické vstupy, cvičenie
ROZSAH: 90 minút, príp. podľa dohody

 

zdravý_živ._štýlWORKSHOP: ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
CIEĽ: Oboznámiť sa so zásadami zdravého životného štýlu a s významom prevencie pre telesné a duševné zdravie v mladosti. Zdravá životospráva, zdravé stravovanie, poruchy príjmu potravy, pohyb, duševné zdravie.
METÓDY: prezentácia informácií, vysvetlenie pojmu “psychohygiena”, beseda, diskusia
ROZSAH: cca 60 minút až 120 minút, podľa dohody

 

* Obrázky na tejto stránke majú len ilustratívny charakter

Reklamy