Workshopy

Interaktívne workshopy programu Berte nás vážne je možné prezentovať  vo Vašej škole či obci jednotlivo, alebo aj v bloku s inými témami.

puzzle3Tematické zameranie workshopov:
(kliknite pre rýchly presun)
Prevencia sociálno-patologických javov
Osobnostný rozvoj
Občiansky a spoločenský rozvoj
Zábavné a poznávaco-vzdelávacie aktivity
Športové inovatívne aktivity
Rozvoj triednych kolektívov a Žiackych školských rád

 

 

P R E V E N C I A   S O C I Á L N O – P A T O L O G I C K Ý CH   J A V O V

Inkluzia2WORKSHOP: HOVORME O INKLÚZIInovinka
CIEĽ: Poznať pojem inklúzia a uvedomiť si odlišnosti rovesníkov v spoločnosti a prostredníctvom tohto poznania zvyšovať  toleranciu, rešpekt, empatiu a porozumenie v školskom kolektíve, vo svojej komunite a v spoločnosti.
METÓDY: práca v skupinách, individuálna práca, reflexia, diskusia, aktivity
ROZSAH: 90 minút
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Týmto poznaním podporíme u mladých ľudí odbúranie prejavov diskriminácie, odbúranie predsudkov a stereotypov voči inakosti rovesníkov. Zároveň podporíme vnímanie jedinečnosti každého mladého človeka cez jeho silné stránky. Workshop o inklúzii prispeje k vzdelávaniu uvedenej témy v širšej verejnosti.

 

laska_cez_internet novinkaWORKSHOP: LÁSKA CEZ INTERNET
CIEĽ: Uvedomiť si, aké jednoduché je stať sa obeťou sexuálneho zneužívania a dozvedieť sa, ako takejto situácii predísť. Oboznámiť sa s formami sexuálneho zneužívania a s nástrahami, ktoré číhajú na mladých ľudí na internete.
METÓDY: prezentácia, premietanie videí, diskusia
ROZSAH: cca 90 minút, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Problematika sexuálneho zneužívania detí a mladých ľudí je citlivou, ale veľmi aktuálnou témou súčasnosti. Nedostatočná informovanosť zvýhodňuje páchateľa a jeho obeť stavia do nevýhodnej pozície.

 

päsť z ľudí-malénovinkaWORKSHOP: NACIONALIZMUS – cesta porozumenia či násilia?
CIEĽ: chápať odlišnosť občianskeho vlastenectva od extrémnych foriem nacionalizmu; chápať dôležitosť humanizmu, občianskych princípov a ľudských práv pre mier a prosperitu spoločnosti; vnímať formy a následky radikalizácie, extrémneho nacionalizmu, fašizmu a podobných javov
METÓDY: prednáška, skupinová práca, prípadová štúdia, diskusia
ROZSAH: 60 – 120 minút, podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: max. 25 účastníkov od 17 rokov

 

W_tolerancia1novinkaWORKSHOP: TOLERANCIA OKOLO NÁS
CIEĽ: Oboznámiť sa s pojmami multikultúrnej výchovy. Uvedomiť si, že základom netolerancie sú naše predsudky a nerešpektovanie rozdielov medzi predstaviteľmi rôznych sociálnych (etnických) skupín. Rozvíjať tolerantný postoj.
METÓDY: brainstorming, diskusia, práca v skupinách
ROZSAH: 90 – 120  min, príp. podľa dohody

 

WORKSHOP: INTERNET – DOBRÝ RADCA ČI ZLÝ PÁN?
CIEĽ: rozšíriť vedomosti o kyberšikane, vyvolať emocionálny zážitok prostredníctvom aktivít zameraných na tému kyberšikany, pochopiť prežívanie a správanie obete kyberšikany.
METÓDY: brainstorming, skupinová práca, premietanie filmu, diskusia, hranie rolí
ROZSAH: 120 minút, príp. podľa dohody

 

mýty a fakty

WORKSHOP: MÝTY A FAKTY… prečo niekedy veríme neovereným informáciám
CIEĽ: uvedomovať si dôležitosť vzdelania, kritického myslenia a vnútornej integrity; uvedomovať si rozdiely medzi mýtmi, fabuláciami a faktami; poznať nástroje a prístupy overovania si informácií; uvedomovať si, ako to, čomu veríme, ovplyvňuje náš život a svet.
METÓDY: prezentácia informácií, video, diskusia, individuálna a skupinová práca
ROZSAH: 45 – 120 minút, podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: max. 25 účastníkov od 16 rokov

 

WORKSHOP: NIKTO NIE JE NA PREDAJšk_nikto nie je na predaj
CIEĽ: Oboznámiť sa s mechanizmom a charakteristickými znakmi obchodovania s ľuďmi. Prostredníctvom interaktívnych aktivít sa dozvedieť ako predchádzať riziku stať sa obchodovanou osobou. Ako sa správať, kde hľadať pomoc, ak sa stanete obeťou.
METÓDY: premietanie filmu, diskusia, hranie rolí, práca v menších skupinách.
ROZSAH: 90 – 120  min.

 

Späť na vrch stránky

 

O S O B N O S T N Ý   R O Z V O J

People-Talking-Profile-ImageWORKSHOP: AKO KOMUNIKUJEME?
CIEĽ: Prakticky si vyskúšať rôzne spôsoby komunikácie, spoznať čo všetko tvorí a ovplyvňuje našu komunikáciu, pochopiť príčiny vzniku barier v komunikácii.
METÓDY: brainstorming, diskusia, zážitkové a interaktívne metódy
ROZSAH: cca 60 minút až 120 minút, podľa dohody

 

je to na tebeWORKSHOP: JE TO NA TEBE
CIEĽ: Motivovať k rozvíjaniu svojich osobnostných a sociálnych kompetencií. Poukázať na dôležitosť plánovania svojho rozvoja a potrebu celoživotného vzdelávania. Zistiť svoje silné a slabé stránky, ktoré sú užitočné návyky pre osobnostný rast, ako si strážiť svoj čas.
METÓDY: individuálna a skupinová práca, reflexia, diskusia
ROZSAH: 90 – 120 minút

 

neverbalna komunikacia-rec telaWORKSHOP: NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA, REČ TELA
CIEĽ: Poznať dôležitosť neverbálnej komunikácie a reči tela v prejave človeka. Rozlíšiť stimuly a bariéry neverbálnej komunikácie a reči tela vo vzájomnej komunikácii.
METÓDY: brainstorming, diskusia, skupinová práca, lámače ľadov
ROZSAH: 90 – 120 minút, príp. podľa dohody

 

neformalny_workshopWORKSHOP: NFV – SKRATKA ALEBO VÝZVA?
CIEĽ: Zažiť aktivity neformálneho vzdelávania, pochopiť prínos neformálneho vzdelávania pre osobnostný rast mladého človeka, oboznámiť sa s aktuálnymi príležitosťami neformálneho vzdelávania (rôzne ponuky aktivít NFV).
METÓDY: brainstorming, diskusia, zážitkové a interaktívne metódy
ROZSAH: cca 60 minút až 120 minút, podľa dohody

 

skola konci,praca vola-1WORKSHOP: ŠKOLA KONČÍ, PRÁCA VOLÁ… alebo ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor
CIEĽ: Poskytnúť praktické rady na prípravu k pracovnému pohovoru, vedieť ako napísať životopis, motivačný list, vedieť sa pripraviť na rôzne druhy pohovorov, ovládať pravidlá business etikety, …
METÓDY: prezentácia, diskusia, práca so životopisom a motivačným listom
ROZSAH: 120 minút, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Vhodné pre žiakov 3. a 4. ročníkov SŠ.

 

mozogWORKSHOP: UČENIE NEMUSÍ BYŤ MUČENIE
CIEĽ: Prostredníctvom praktických aktivít a učením cez rôzne zmysly pomenovať učebné štýly a určiť si vhodný spôsob učenia, oboznámiť sa so zásadami učenia.
METÓDY: individuálna a skupinová práca, aktivity, reflexia, diskusia, krátka teória
ROZSAH: 90 minút

 

umenie argumentacieWORKSHOP: UMENIE ARGUMENTÁCIE
CIEĽ: Naučiť sa pravidlá dialógu a argumentácie. Vyskúšať si argumentačné cvičenia a zadefinovať zásady argumentácie.
METÓDY: práca v skupinách, individuálna práca, diskusia, krátke teoretické vstupy, cvičenia
ROZSAH: 90 minút

 

Späť na vrch stránky

 

O B Č I A N S K Y   A   S P O L O Č E N S K Ý   R O Z V O J

gener.rozdiel-uprAWORKSHOP: ABECEDA GENERÁCIÍ … dôvody rozdielov a ne/porozumenia medzi generáciami
CIEĽ: Chápať pojem generácia, porozumieť rozdielnosti generácií, uvedomovať si nutnosť a príčiny rozdielov, oceňovať generačné rozdiely v nazeraní na svet.
METÓDY: prezentácia informácií, video, diskusia, individuálna a skupinová práca
ROZSAH: 2 vyučovacie hodiny, resp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: workshop je vhodný aj pre pedagógov

 

dobrovolnictvoWORKSHOP: DOBROVOĽNÍCTVO – SKÚSENOSŤ NA NEZAPLATENIE 
CIEĽ: Spoznať dobrovoľníctvo ako nástroj pozitívnej zmeny a zároveň zdroj cenných skúseností pre život. Uvedomiť si hodnotu dobrovoľníckych aktivít pre mladých ľudí a spoločnosť. Oboznámiť sa s prínosom dobrovoľníctva pre budúce zamestnanie, štúdium, cestovanie či podnikanie.
METÓDY: diskusia, prezentácia informácií, individuálna a skupinová práca, rolové hry, rozprávanie
ROZSAH: 45 – 120 minút, podľa dohody

 

en.efhr.euWORKSHOP: EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA, EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY
CIEĽ: Pochopiť prínos medzinárodného dobrovoľníctva, pracovného pobytu v zahraničí a interkultúrneho učenia pre spoločnosť a život mladého človeka. Oboznámiť sa s možnosťami najlepšie zabezpečených programov zahraničného dobrovoľníctva mladých ľudí.
METÓDY: rozprávanie, interaktívne aktivity na priblíženie interkultúrneho učenia, svedectvá dobrovoľníkov, diskusia, prezentácia informácií
ROZSAH: 45 – 120 minút, podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: www.dobrovolnici.eu

 

Späť na vrch stránky

 

Z Á B A V N É   A   P O Z N Á V A C O – V Z D E L Á V A C I E   A K T I V I T Y

Businessmen Think The Agreement He LikesnovinkaWORKSHOP: KVÍZ MAJSTER
CIEĽ: Prostredníctvom kvízových otázok rozšíriť všeobecný prehlaď žiakov z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života.
MÉTÓDY: práca v skupinách
ROZSAH: 60 – 90 minút
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Vyskúšajte poznatky svojich žiakov v zábavnom kvíze určenom pre celú triedu, v ktorom budú v  družstvách hľadať správne odpovede v niekoľkých súťažných kolách, napr. obrázkové, hudobné, doplňovacie. Aktivita má zábavno – náučný charakter a možno ju využiť v prípade náhradného vyučovania.

 

novinkasvet,slovenskoWORKSHOP: NÁŠ DOBRÝ KRAJ a NÁŠ SVET – otázky a odpovede 
CIEĽ: Prostredníctvom kvízových otázok o našom kraji a otázok zo spoločenskej hry „Svet – otázky a odpovede“ rozšíriť všeobecný prehľad účastníkov o informácie o Banskobystrickom kraji, Slovensku a zo svetovej histórie, kultúry, prírody, športu a iných oblastí.
METÓDY: práca v skupinách, individuálna práca, súťaž, kvíz
ROZSAH: 45 – 90 minút, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Aktivita má zábavno-náučný charakter, trieda súťaží v 5 – 6 družstvách, v prvej časti družstvá odpovedajú v písomnom kvíze na otázky o našom kraji, v druhej časti odpovedajú na otázky zo sveta, ktoré sú náhodne vyberané. Súťaž možno využiť v prípade náhradného vyučovania a podľa požiadaviek môže byť doplnená aj o krátke športovo – zábavné súťaže.

 

vieš-neviešnovinkaWORKSHOP: VIEŠ, NEVIEŠ? – zábavno-vedomostný kvíz
CIEĽ: Prostredníctvom kvízových otázok v štyroch kolách – obrázkové, doplňovacie, hudobné, výber odpovedí – rozšíriť všeobecný prehľad účastníkov z rôznych oblastí – história, geografia, chémia, biológia, jazyky, hudba, šport…
METÓDY: práca v skupinách, súťaž, kvíz
ROZSAH: 90 minút, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Aktivita má zábavno-náučný charakter, žiaci súťažia v družstvách, družstvá odpovedajú písomne na vopred pripravené otázky.

 

BarbakanWORKSHOP: KADE – TADE PO BYSTRICI…
CIEĽ: Predstaviť najzaujímavejšie miesta historického centra Banskej Bystrice, prejsť trasu Barbakan – Matejov dom – Lazovná ulica – Horná Strieborná ulica – Námestie SNP a Areál Pamätníka SNP. Poskytnúť informácie o pamiatkach na uvedenej trase.
METÓDY: exkurzia, výklad, súťaž – kvíz, hra
ROZSAH: 120 min, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: V prípade záujmu sa môže po prehliadke uskutočniť kvíz o Banskej Bystrici. Aktivita môže byť súčasťou poznávania mesta  pre nových žiakov na SŠ v Banskej Bystrici, alebo súčasťou exkurzie/výletu do Banskej Bystrice aj pre žiakov z iných okresov BBSK.

 

médiáWORKSHOP: MEDIÁLNA VÝCHOVA
CIEĽ: Vysvetliť základné pojmy: mediálna výchova, mediálne kompetencie, reklama a slogan. Pochopiť rozdiel ako pracujú seriózne médiá a bulvár. Vytvoriť krátky reklamný text na základe vylosovaného obrázka, vytvoriť reklamný slogan, priradiť konkrétny reklamný slogan k danej reklame.
METÓDY: brainstorming, skupinová práca, krátke teoretické vstupy, prezentácia, aktivity
ROZSAH: jedna, resp. dve vyučovacie hodiny, max. 25 žiakov
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Vhodné pre I. a II. ročník SŠ.

 

Späť na vrch stránky

 

Š P O R T O V É   I N O V A T Í V N E   A K T I V I T Y

panna-futbalnovinkaWORKSHOP: PANNA-FOOTBALL
CIEĽ: Realizovať ukážky športovej hry PANNA – FOOTBALL, prípadne poskytnúť pomoc pri organizovaní turnajov tejto hry.
METÓDY: demonštrácia, ukážka hry, napodobňovanie
ROZSAH: cca 90 minút, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: aktivita dostupná od 1.1. 2020. Ukážka športu: Youtube video

 

spike-balnovinkaWORKSHOP: SPIKEBALL
CIEĽ: Realizovať ukážky športovej hry SPIKEBALL, prípadne poskytnúť pomoc pri organizovaní turnajov tejto hry.
METÓDY: demonštrácia, ukážka hry, napodobňovanie
ROZSAH: cca 90 minút, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: aktivita dostupná od 1.1. 2020. Ukážka športu: Youtube video

 

footdartsWORKSHOP: FOOTDARTS
CIEĽ: Realizovať zábavné hry s využitím nafukovacieho terča FOOTDARTS, prípadne poskytnúť pomoc pri organizovaní turnajov tejto hry.
METÓDY: demonštrácia, ukážka hry, napodobňovanie
ROZSAH: cca 90 minút, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: ukážka športu: Youtube video

 

kin_ball-aWORKSHOP: KIN-BALL
CIEĽ: Realizovať ukážky športovej hry Kin-Ball, prípadne poskytnúť pomoc pri organizovaní turnajov tejto hry.
METÓDY: demonštrácia, ukážka hry, napodobňovanie
ROZSAH: cca 90 minút, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: ukážka športu: Youtube video

 

Späť na vrch stránky

 

T R I E D N E  K O L E K T Í V Y   A   Ž I A C K E   Š K O L S K É   R A D Y

žiaciWORKSHOP: DEŇ SO ŽIACKOU RADOU
CIEĽ: Oboznámiť sa s agendou a možnosťami žiackej školskej rady (ŽŠR), úlohami a rolami koordinátora ŽŠR – pedagóga. Zistiť situáciu v rade na škole, metodicky usmerniť jej činnosť a poskytnúť návody na efektívnu prácu v ŽŠR.
METÓDY: práca v skupinách, individuálna práca, diskusia, krátke teoretické vstupy, prezentácia
ROZSAH: 5 hodín, príp. podľa dohody
ĎALŠIE INFORMÁCIE: Aktivita vhodná pre kolektív žiackej školskej rady na strednej škole.

 

spoznajme saWORKSHOP: SPOZNAJME SA – adaptačno-zoznamovacie stretnutie
CIEĽ: Uľahčiť žiakom prechod zo ZŠ na SŠ, lepšie sa spoznať v novom triednom kolektíve, zažiť spoločne iné situácie než na vyučovacích hodinách, posilniť triedny kolektív neformálnymi aktivitami, zapojiť triedneho učiteľa do vybraných aktivít.
METÓDY: brainstorming, diskusia, zoznamovacie aktivity, rolové hry, tímové aktivity
ROZSAH: minimálne 5 hodín, podľa dohody aj dlhšie

 

teamworkWORKSHOP: TEAMWORK „1 + 1 = 3“
CIEĽ: Zažiť tímové aktivity s následnou aplikáciou zážitku a teórie v praxi – v žiackej školskej rade alebo v triednom kolektíve. Aktivita vhodná aj pre kolektív žiackej školskej rady na SŠ, ale aj triedne kolektívy.
METÓDY: individuálna a skupinová práca, diskusia, brainstorming, krátke teoretické vstupy, aktivity
ROZSAH: 5 hodín, príp. podľa dohody

 

Späť na vrch stránky

* Obrázky na tejto stránke majú len ilustratívny charakter